Визначення кількості стаціонарних постів відповідно

Таблиця 1

Чисельність населення, тис. осіб <50 50- 100- 200-500 500- 1000- >2000
Кількість постів, шт. 3-5 5-10 10-15 15-20

Маршрутний пост спостереження. Він призначе­ний для регулярного відбору проб повітря у фіксованих точках місцевості за допомогою спеціально обладнаної автолабораторії. Маршрут щомісячно змінюється з таким розрахунком, щоб відбір проб повітря у кожному пункті проводився в різний час доби. Наприклад, протягом першого місяця машина об'їжджає пости в порядку зростання номерів, другого – в порядку їх спадання, третього – з середини маршруту до кінця і з початку до середини. Розміщення маршрутних постів повинно бути таким, щоб виявляти максимальні концентрації заб­руднюючих речовин, які формуються джерелом вики­ду. Визначаючи місця відбору проб, приймають до ува Визначення кількості стаціонарних постів відповідно­ги висоту джерела викиду (Н) і максимально можливу зону забруднення ним атмосферного повітря (R), яка дорівнює 20Н. Складають схему, центром якої є дже­рело викиду, навколо котрого будують кола з радіуса­ми 0,5R; 1R; 1,5R (R=20Н, Н - висота джерела викиду). У точках перетину кіл з проведеними з центра лінія­ми, що позначають сторони світу, відбирають проби по­вітря.

Підфакельний (пересувний) пост спостереження. Його використовують для відбору проб під димовим фа­келом з метою виявлення зони його впливу. Ці місця обирають з урахуванням закономірностей поширення забруднюючих речовин в атмосфері. Проби відбирають за переважаючим напрямком вітру на відстанях: 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20 км від джерела забруднен Визначення кількості стаціонарних постів відповідно­ня. Допоміжні точки встановлюють у зоні формування максимальної концентрації, на межі санітарної захисної зони (СЗЗ), на відстані СЗЗ + 200 м. На кожному колі по обидві сторони від осі факелу на відстані 1/25 R встанов­люють ще по два пости. У зоні максимального забруд­нення відбирають не менше 60 проб повітря, а в інших зо­нах - до 25 на висоті 1,5 м від поверхні землі протягом, 20-30 хв. не менше як у трьох точках одночасно.

Залежно від виду постів спостережень та їх завдань визначають програми і терміни спостережень. На стаціонарних постах спостереження за забрудненням атмосферного повітря та метеорологічними параметрами проводять протягом року, незалежно від погодних умов Визначення кількості стаціонарних постів відповідно. Вони можуть працювати за повною, неповною, скороченою програмами спостережень.

За повною програмою спостереження проводять що­денно (неділя -вихідний, субота - чергується) о 1, 7, 13 та 19 год. за місцевим часом або інколи використовують зміщений графік. Спостереження за цією програмою пе­редбачають вимірювання вмісту в повітрі пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та оксидів азоту, а також тих речо­вин, концентрації яких перевищують ГДК.

За неповною програмою спостереження проводять щоденно (субота і неділя чергуються) о 7, 13 та 19 год. У районах, де температура повітря нижча –45°С, спосте­реження проводять за скороченою програмою щоденно, крім неділі, о 7 та 13 год. за місцевим часом.

Спостереження за скороченою програмою проводять у Визначення кількості стаціонарних постів відповідно місцях, де середньомісячні концентрації менші за 1/20 ГДК (максимально разових).Усі програми спостережень обов'язково охоплюють спостереження за метеопараметрами. За несприятли­вих погодних умов відбір проб повітря на всіх постах по­винен проводитись через кожні 3 год.

Визначення концентрацій на маршрутних постах проводять за годинним графіком.

Діюча мережа спостережень за станом атмосферного повітря, сформована зі стаціонарних, маршрутних та підфакельних постів дає змогу контролювати забруднен­ня повітря в населених пунктах, виявляти вплив джерел забруднення на певні території та викиди стаціонарних джерел забруднення. За сприяння системи постів вста­новлюють динаміку забруднення атмосфери, виявляють території, де зростає вміст забруднюючих речовин у по­вітрі Визначення кількості стаціонарних постів відповідно, визначають небезпечні джерела викидів.


documentacyoecf.html
documentacyolmn.html
documentacyoswv.html
documentacypahd.html
documentacyphrl.html
Документ Визначення кількості стаціонарних постів відповідно