Тема 11. Підприємство: загальні характеристики та організаційні форми. Витрати виробництва та прибуток

1. Які види підприємств існують у ринковій економіці? Охарактеризуйте їх.

2. Визначте позитивні і негативні риси діяльності малих підприємств.

З.Чи може величина прибутку слугувати повноцінним критерієм рівня ефективності виробництва ? Обґрунтуйте свою відповідь.

4.Чим відрізняється короткостроковий від довгострокового періоду у функціонуванні підприємства?

5.Яка основна мета діяльності підприємства ?

Виберіть вірну відповідь

1. Амортизація – це:

а) вартість предметів праці, що перейшла на виготовлений продукт;

б) вартість оборотного капіталу, що перейшла на виготовлений продукт;

в) вартість основного капіталу, перенесена на виготовлений продукт;

г) вартість транспортних витрат.

2. Капітал здійснює повний оборот, коли має місце відшкодування вартості:

а) основного капіталу;

б) змінного капіталу;

в) оборотного капіталу;

г Тема 11. Підприємство: загальні характеристики та організаційні форми. Витрати виробництва та прибуток) авансованого капіталу.

3. Прибуток є доходом на:

а) запозичений капітал;

б) позичковий капітал;

в) реальний капітал;

г) фіктивний капітал.

4. Критерієм, що визначає приналежність підприємства до великого, середнього та дрібного є:

а) чисельність працівників;

б) асортимент продукції, що випускається;

в) обсяг виробництва;

г) ефективність виробництва.

5. Дрібні підприємства характеризуються:

а) багаточисельністю;

б) гнучкістю;

в) постійною ротацією;

г) всім перерахованим.

Завдання 1

Установіть відповідність між економічноми категоріями та їхніми визначеннями

Таблиця 1

1. Підприємство А Організаційна форма об’єднання великих промислових фірм із банківськими структурами, в якій кожен член-учасник самостійно вирішує власні завдання
2. Фірма Б Різниця між виручкою від реалізації продукції та зовнішніми витратами виробництва
3. Фінансово-промислова група В Тема 11. Підприємство: загальні характеристики та організаційні форми. Витрати виробництва та прибуток Поступове фізичне зношування матеріально-речових елементів капіталу і перенесення їх вартостей в міру зносу на заново вироблений продукт та утворення фонду амортизації
4. Диверсифікати Г Звичайний для певної галузі дохід від економічних ресурсів
5. Конгломерат Д Фірми, що об’єднують підприємства різних галузей народного господарства
6. Бухгалтерський прибуток Є Організація, яка керує господарською діяльністю на одному або декількох підприємствах
7. Економічний прибуток Е Відсоткове відношення маси прибутку до авансованого капіталу
8. Норма (рівень) прибутку Ж Установа, яка виконує одну або декілька функцій з виробництва та розподілу товарів та послуг
9. Амортизація основного капіталу З Надлишок над нормальним прибутком, породжений ініціативою підприємця
10. Нормальний прибуток І Тема 11. Підприємство: загальні характеристики та організаційні форми. Витрати виробництва та прибуток Багатогалузеві корпорації, об’єднані системою участі, виробничою кооперацією, патентно-ліцензійними угодами, спільними виробничими та науково-дослідними програмами, єдиною системою фінансування


documentacxxcht.html
documentacxxjsb.html
documentacxxrcj.html
documentacxxymr.html
documentacxyfwz.html
Документ Тема 11. Підприємство: загальні характеристики та організаційні форми. Витрати виробництва та прибуток